Zakończenie rozwijania platformy jetweb.pl


Witam, z przykrością informujemy, że platforma jetweb.pl nie będzie już dalej rozwijana, oczywiście wszystkie obecne strony będą dalej funkcjonować, jednak z racji bezpieczeństwa zalecamy rozważenie stworzenia nowej strony internetowej, opartej na kodzie, który będzie cały czas aktualizowany.

Firma Jet Design, która była właścicielem platformy jetweb.pl dalej będzie prowadzić swoją działalność, dlatego zachęcamy do kontaktu w celu stworzenia zupełnie nowej strony, dopasowanej do obecnych standardów. Dla obecnych klientów, przewidzieliśmy bardzo korzystne oferty :)

Zapraszamy do kontaktu na adres email: biuro@jetdesign.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.JETWEB.PL

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.jetweb.pl
 2. Usługodawcą jest Jet Design Daniel Morozowski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elektryczna 1/3 lok.216, 15-080 Białystok, NIP: 9282094702 zwany w dalszym ciągu regulaminu "Jet Design"
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz zakres dopuszczalnego korzystania ze stron internetowych znajdujących się pod adresem: www.jetweb.pl, zwanych dalej stronami www.
 4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający "Jet Design" świadczenie usługi poprzez wypełnienie elektronicznego systemu zamawiania/zakładania stron dostępnego na stronie www.jetweb.pl
 5. Użytkownicy korzystając ze strony www.jetweb.pl zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
 6. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Stroną www.jetweb.pl administruje "Jet Design".
 8. Zawartość strony www.jetweb.pl stanowi własność JD i jest prawnie chroniona.
 9. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy strony www.jetweb.pl mają prawo przeglądać umieszczone tam strony oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
 10. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania/zakładania usługi.

§2.

ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. JD świadczy usługi w następującym zakresie:
  1. rejestracji domen internetowych,
  2. sprzedaży i udzielania licencji na Strony www,
  3. sprzedaży usług dodatkowych związanych z rejestracją domen i utrzymaniem danych na serwerach,
  4. sprzedaży oraz dzierżawie Stron www.
 2. Świadczenie przez JD usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych na stronach internetowych wykonanych przez JD.
 3. Zamawianie usług świadczonych przez JD możliwe jest za pośrednictwem elektronicznego systemu zamówienia/zakładania oraz Panelu Administracyjnego Klienta, znajdującego się na stronie www.jetweb.pl, który umożliwia w szczególności dostęp do:
  1. informacji dotyczących usług związanych z utrzymywaniem dzierżawienia strony www na serwerze,
  2. informacji dotyczących domen,
  3. informacji dotyczących serwisów WWW oraz usług dodatkowych świadczonych do serwisów WWW,
  4. terminów ważności wykupionych usług,
  5. kontroli stanu rozliczeń z JD,
  6. wglądu i poprawiania danych osobowych.
 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących poszczególnych Usług wymienionych w §2 pkt 1 niniejszego Regulaminu określają zapisy w nim zawarte.

§3.

WYMAGANIA I UWARUNKOWANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM JETWEB

 1. Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW JD niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę Microsoft Internet Explorer 8.0 lub równorzędną.
 2. JD zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.

§4.

USŁUGA „JETWEB TWOJA STRONA (jetweb.pl)”

 1. „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” to usługa, polegająca na udostępnieniu Klientowi do korzystania systemu informatycznego wraz z projektem graficznym strony www, pozwalająca na prezentację danych w Internecie za pomocą stron internetowych.
 2. Do korzystania z usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” niezbędne jest posiadanie podłączonego do internetu komputera, wyposażonego w przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox 3.0 lub równorzędną).
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a JD o świadczenie usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania okresu, do którego usługa „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” została zamówiona.
 4. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę, dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
 5. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług JD.
 6. JD zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.jetweb.pl. O zmianie regulaminu JD poinformuje Klienta drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej. W przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)”, Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez JD Klienta o zmianie Regulaminu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wniesienia sprzeciwu JD ma prawo do:
  1. potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
  2. odrzucenia oferty i utrzymania usługi serwera na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego usługi.

§5.

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

 1. JD oświadcza, że:
  1. majątkowe prawa autorskie do projektów graficznych wykorzystywanych w usłudze „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” stanowią jego wyłączną własność i nie są w żaden sposób ograniczone,
  2. zdjęcia użyte w projektach graficznych są własnością fotolia.pl i zostały zakupione na potrzeby stworzenia szablonów graficznych,
  3. na dzień zawarcia umowy z JD nieznane są żadne wady prawne oferowanego utworu.
 2. Z chwilą uruchomienia usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” JD udziela Klientowi czasowej, niewyłącznej licencji na korzystanie z usługi „Strona internetowa JetWeb (jetweb.pl)” w tym szaty graficznej oraz systemu informatycznego
 3. Udzielona licencja upoważnia Klienta do:
  1. korzystania z usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,
  2. wprowadzania dowolnych zmian przewidzianych przez system informatyczny udostępniony Klientowi w ramach usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” z poszanowaniem obowiązującego prawa autorskiego.
 4. Udzielona licencja nie upoważnia Klienta w szczególności do:
  1. oferowania usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” oraz projektu graficznego wykorzystywanego w usłudze „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” do dalszej odsprzedaży,
  2. kopiowania, modyfikacji systemu informatycznego udostępnionego w ramach usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)”,
  3. kopiowania projektu graficznego wykorzystywanego w usłudze „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)”do dalszej odsprzedaży,
  4. wykorzystania zdjęć użytych w usłudze „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” do dalszej odsprzedaży lub użytkowania, bez ich dodatkowego zakupu,
  5. wykorzystania usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” w większej niż jednej kopii równocześnie,
  6. wykorzystania elementów usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” na potrzeby zewnętrznych serwisów internetowych, aplikacji, opracowań, itd.,
  7. przekazywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy stronom trzecim bez zgody JD.
 5. Zdjęcia wykorzystywane w szacie graficznej mogą być użytkowane przez Klienta jedynie w przypadku wniesienia opłaty w wysokości 10 zł netto za każde zdjęcie, co upoważnia Klienta do jego wykorzystania, a firma Jet Design zobowiązuje się do zakupu zdjęcia w serwisie fotolia.pl.
 6. W przypadku, gdyby oferowana usługa „ JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” obciążona była wadą prawną, o której nie było wiadomo stronom umowy w momencie zawarcia umowy, klient ma prawo do rozwiązania umowy ze zwrotem całości wniesionych przez siebie na rzecz JD opłat za usługę „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)”.
 7. W przypadku opisanym w pkt. powyżej całkowita odpowiedzialność JD wobec Klienta nie może przekroczyć wniesionej przez Klienta na rzecz JD opłaty. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku Klienta będącego konsumentem.

§6.

ZAMAWIANIE USŁUGI „JETWEB Twoja Strona (jetweb.pl)”

 1. JD zobowiązuje się do aktywowania usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” na serwerach wykorzystywanych przez JD.
 2. Usługa „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” aktywowana jest na 7 dniowy okres próbny liczony od daty zamówienia usługi.
 3. Jeżeli w czasie 7 dniowego okresu próbnego JD uzyska wpłatę tytułem utrzymania usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)”, czas świadczenia usługi zostanie przedłużony do końca okresu abonamentowego, czyli na okres 1 roku liczonego od daty otrzymania należności za zamówioną usługę. Faktura VAT zostanie wystawiona oraz wysłana na adres email Klienta.
 4. Brak wpłaty na koncie Usługodawcy za usługę w ciągu 7 dni od daty zamówienia/założenia usługi powoduje zablokowanie dostępu do usługi 8 dnia od daty założenia /zamówienia strony. Jeżeli w tym czasie JD odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a abonament przedłużony na okres 1 roku, liczony od daty zamówienia usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)”.
 5. Usługa „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” nieopłacona w ciągu 30 dni od daty zamówienia zostanie usunięta wraz ze wszystkimi danymi zamieszczonymi w systemie informatycznym, udostępnionym w ramach usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)”. Zamówienie zostanie anulowane, o czym JD poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

§7.

PŁATNOŚCI I PRZEDŁUŻANIE OKRESU ŚWIADCZENIA USŁUGI „JETWEB TWOJA STRONA (jetweb.pl)”

 1. Opłata za usługę „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” ustalana jest według cen i pakietów znajdujących się na stronie www.jetweb.pl, obowiązujących w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego usługi. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
 2. Płatność za usługę „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” rozliczana jest w okresie abonamentowym.
 3. Umowa przedłużana jest automatycznie. 21 dni przed końcem okresu rozliczeniowego JD wysyła do Klienta fakturę Proforma na kolejny okres abonamentowy. Nie opłacenie tej faktury w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia nowego okresu abonamentowego skutkuje nieprzedłużeniem umowy.
 4. JD zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny zostają podane na stronie www.jetweb.pl i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi „JetWeb Twoja Strona (jetweb.pl)” w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi za pomocą dowolnego systemu płatności.
 6. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Klienta podane w Panelu Administracyjnym Klienta
 7. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego Klienta w Polsce lub gotówką w siedzibie Biura Obsługi Klienta Jetweb.pl.
 8. Wnoszone opłaty są niepodzielne i niezwrotne w całości ani w części.

§8.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. JD ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usługi. Podanie następujących danych osobowych jest wymagane w celu rejestracji domeny:
  1. nazwisko i imiona Klienta,
  2. numer ewidencyjny PESEL lub inny numer ewidencyjny(NIP, REGON),
  3. adres zameldowania na pobyt stały,
  4. adres poczty elektronicznej Klienta,
  5. numer telefonu kontaktowego oraz numer faksu jeżeli występuje.
 2. Podanie danych określonych w pkt.18 niniejszego Regulaminu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi.
 3. JD ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym w celu jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta następującym podmiotom: hrd.pl
 4. Abonent ma prawo do żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych JD może traktować jako naruszenie przez Klienta umowy i skutkować może rozwiązaniem umowy przez JD bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli cel dla którego dane zostały zebrane nadal istnieje.

§9.

OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
 2. Używanie Usług JD jest nieważne w przypadkach, gdy jest to zabronione. Używając Usług JD, użytkownik oświadcza i zapewnia, że:
  1. przekazane dane są prawdziwe i precyzyjne,
  2. będzie dbał o utrzymanie precyzji tych danych
  3. używając Usług JD nie narusza jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub przepisów.
 3. W przypadku uzyskania przez JD informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, JD ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron JD bez zgody JD wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.).
 5. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) opublikowane na stronach JD będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 6. Użytkownicy, zapisując materiały ze stron JD, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do JD.
 7. Zawartość stron JD została przygotowana przez JD w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak JD nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości stron JD.
 8. Zawartość strony www.jetweb.pl została przygotowana przez JD w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak JD nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
 9. Zabronione jest korzystanie ze stron JD w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz etykietą.
 10. Zabronione jest również:
  1. masowe wysyłanie pakietów do stron JD,
  2. masowe pobieranie całości lub części zawartości stron JD,
  3. wszelkie inne działania obniżające sprawność stron JD.
 11. Działania opisane w pkt. 55 i pkt. 56 stanowić mogą dla JD podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do stron JD dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§10.

TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. JD umożliwia użytkownikom przesyłanie Treści („Treści użytkownika”) oraz hostowanie, udostępnianie i/lub publikowanie takich Treści użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od tego, czy Treści użytkownika są czy nie są publikowane, JD nie gwarantuje jakiejkolwiek ochrony w odniesieniu do takich Treści użytkownika.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wszystkie treści użytkownika odpowiada wyłącznie użytkownik przesyłający je. Użytkownik, a nie JD odpowiada całkowicie za wszystkie treści przesyłane, publikowane, transmitowane lub inaczej udostępniane za pomocą jetweb.pl. JD nie sprawuje kontroli nad treściami publikowanymi za pomocą jedwab.pl i , w ten sposób, nie gwarantuje precyzji, prawdziwości lub jakości takich treści, ani też, że ich przesłanie nie narusza praw osób trzecich.
 3. JD nie odpowiada za treści użytkownika oraz ich nie przegląda. JD zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści użytkownika, które ocenia według własnego uznania za rasistowskie, krzywdzące, ubliżające, nielegalne lub nieakceptowane z dowolnej przyczyny i bez potrzeby podawania wyjaśnień.
 4. JD nie rości sobie żadnych praw własności intelektualnej do Treści użytkownika, a dowolne takie Treści mają prawa przyznane na mocy wyboru dokonanego przez użytkownika co do praw autorskich, spośród odpowiedniego zestawu znajdującego się na jetweb.pl. Jeżeli chodzi o Treści użytkownika przesłane lub udostępnione do włączenia na dostępnych publicznie obszarach jetweb.pl to: przesłanie treści będzie traktowane jako udzielenie licencji na używanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie, modyfikowanie, adaptację, publiczne przedstawianie i publiczne wyświetlanie takich Treści użytkownika w dostępnych publicznie obszarach jetweb.pl
 5. W odniesieniu do treści użytkownika, użytkownik dodatkowo zgadza się aby nie:
  1. przesyłać materiału, który jest objęty prawem autorskim lub w inny sposób podlega prawom własności osób trzecich, włącznie z ochroną danych osobowych i dóbr osobistych, chyba, że użytkownik jest właścicielem takich uprawnień lub posiada zgodę właściciela do publikowania materiału i udzielania JD i jakiemukolwiek z użytkowników pełnych praw licencyjnych przyznanych niniejszym dokumencie
  2. publikować nieprawdy lub błędnych interpretacji, które mogłyby zaszkodzić JD lub jakiejkolwiek osobie trzeciej
  3. publikować materiału niezgodnego z prawem, obscenicznego, szkalującego, oszczerczego, zawierającego groźby, zawierającego pornografię dziecięcą, napastliwego, nienawistnego, obrażającego na tle rasowym lub etnicznym, lub zachęcającego do działań uznawanych za przestępstwo, dającego podstawę do odpowiedzialności cywilnej, naruszającego jakiekolwiek prawo, zachęcającego do używania narkotyków lub alkoholu, lub w inny sposób niewłaściwego
  4. podawać się za inną osobę. JD nie promuje żadnych Treści użytkownika lub żadnej opinii, rekomendacji lub porady tam wyrażonej. JD stanowczo odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z Treściami użytkownika.
 6. Prawa Autorskie. JD nie zezwala na działania naruszające prawa autorskie lub naruszanie praw własności intelektualnej. Jeśli JD otrzyma powiadomienie, będzie usuwać wszystkie naruszające takie prawa treści, w szczególności treści, które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób. JD szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i działa zgodnie z zasadą, aby odpowiadać na zarzuty o domniemanym naruszeniu zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Jeśli osoba uważa, że jej praca została skopiowana w sposób naruszający jej prawa autorskie, prosimy o przesłanie emaila na adres biuro@jetweb.pl zawierającego wszystkie istotne informacje, w tym dokładne położenie materiału, do którego zgłasza roszczenia, a który może naruszać prawa danej osoby, wiarygodne dowody dochodzonych praw oraz inne wymagane informacje.
 7. Powtarzane naruszenia. JD zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści a także Treści użytkownika, bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli zostanie stwierdzone powtórne naruszenie prawa, JD uniemożliwi użytkownikowi dostęp do jetweb.pl. Sprawca naruszeń to użytkownik, który został powiadomiony o działaniu naruszającym prawo więcej niż dwa razy i/lub, któremu usunięto z Witryny Treści użytkownika więcej niż dwa razy. JD zastrzega sobie prawo do decyzji, czy Treść lub Treść użytkownika jest właściwa i spełnia niniejsze zasady świadczenia usług w zakresie naruszeń innych niż naruszenia praw autorskich oraz naruszenia prawa własności intelektualnej. JD może usunąć Treści użytkownika i/lub uniemożliwić użytkownikowi, w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania, dostęp do przesyłania takich materiałów w związku z naruszeniem niniejszych zasad świadczenia usług. JD nie gwarantuje ochrony swoich użytkowników przed narażeniem na obraźliwe treści. JD nie jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek Treści użytkownika i stanowczo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z nimi związanych. Jeśli użytkownik opublikuje materiał hostowany na JD w jakiejkolwiek innej witrynie, musi wprowadzić łącze z wizerunku materiału do JD, w zakresie na jaki pozwala inna witryna.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że używając Witryny JD jest wystawiony na kontakt z Treściami użytkowników i pochodzącymi z różnorodnych źródeł. JD nie odpowiada za precyzję, użyteczność, bezpieczeństwo lub prawa własności intelektualnej odnoszące się do takich Treści użytkowników. Dodatkowo użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na Treści użytkowników, które są niezgodne z prawdą, obraźliwe, nieprzyzwoite lub niedopuszczalne. Użytkownik zobowiązuje się zrzec i niniejszym zrzeka się jakichkolwiek praw lub odszkodowań, które mu przysługują lub mogłyby mu przysługiwać wobec JD w związku z takimi treściami (jeśli się pojawią). Użytkownik zobowiązuje się także zabezpieczyć i chronić przed odpowiedzialnością firmę JD, jej właścicieli/operatorów, partnerów, w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym prawem, w związku ze wszelkimi sprawami dotyczącymi użycia witryny przez użytkownika.

§11.

ZASADY REJESTRACJI DOMEN

 1. Rejestracja domeny polskiej odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy JD a hrd.pl i dotyczy tylko pakietu „GOLD”.
 2. W przypadku rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK zamieszczone na głównej witrynie internetowej NASK, przeznaczonej do rejestracji nazw domen internetowych http://www.dns.pl
 3. JD może odmówić rejestracji domeny w przypadku gdy Klient poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez JD lub przez NASK.
 4. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego rejestratora, JD nie zwraca Klientowi kosztów rejestracji domeny.
 5. Rejestrując domenę Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois właściwej dla pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny. JD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie Whois.
 6. JD na pisemną prośbę Klienta udostępnia informację autoryzującą domenę. Informacja przesyłana jest pocztą na adres Klienta.
 7. JD rejestruje domeny na okres 1 roku.
 8. Najmniejszą jednostką okresu rejestracji domeny jest 1 rok.
 9. Okresy rejestracji domeny liczone są od daty zarejestrowania domeny.

§12.

PROCEDURA REJESTRACJI DOMEN

 1. JD zobowiązuje się do rejestracji domeny o nazwie podanej przez Klienta podanej przez klienta drogą elektroniczną poprzez formularz znajdujący się w panelu strony.
 2. Opłata za rejestrację domeny zawarta jest w pakiecie „GOLD” i płatna zgodnie z zamówieniem/założeniem strony „JetWeb Twoja strona (jetweb.pl”)
 3. Rejestracja domeny odbywa się do 72 godzin od momentu odnotowania wpłaty na koncie JD.

§13.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU REJESTRACJI DOMENY

 1. Przedłużenie okresu rejestracji domeny oznacza przedłużenie pakietu „GOLD” a tym samym jego opłatę.
 2. W przypadku rezygnacji z usługi „JetWeb Twoja strona (jetweb.pl)” klient otrzymuje możliwość utrzymania samej domeny za cenę 80 zł netto (abonament roczny).
 3. Przedłużenie okresu rejestracji domeny jest realizowane do 72 godzin od momentu odnotowania wpłaty na koncie JD.
 4. JD nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem okresu rejestracji domeny.

§14.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do informowania JD o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 2. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych Abonenta w procesie rejestracji domeny.

§15.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana JD w formie pisemnej bądź elektronicznej na adres email biuro@jetweb.pl bądź korespondencyjny JD i określać:
  1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta JD,
  2. rodzaj konta, której dotyczy,
  3. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
  4. zarzuty Klienta,
  5. okoliczności uzasadniające reklamację,
  6. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. JD obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz JD przez podmioty, za które JD nie ponosi odpowiedzialności, JD przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

§16.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. JD zobowiązuje się zwrócić Klientowi otrzymaną wpłatę z tytułu:
  1. Nieprawidłowego działania systemu jetweb.pl
  2. nieudanej rejestracji domeny
 2. JD ponosi odpowiedzialność za zachowanie należytej staranności w procesie rejestracji domeny. W szczególności JD, pod warunkiem zachowania należytej staranności, nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w rejestracji domeny oraz zmian danych, na które została zarejestrowana domena z przyczyn od siebie niezależnych, w tym z przyczyn leżących po stronie współpracujących Rejestratorów domen.
 3. JD nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie niezależnych.
 4. JD nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 5. JD nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezprawnych działań Klienta oraz za skutki kroków podjętych w celu likwidacji bezprawnych zachowań Klienta.
 6. Odpowiedzialność JD jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

§17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a JD, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby JD.
 2. Jakiekolwiek działania Klienta mające na celu destabilizację systemu informatycznego udostępnionego w ramach usługi "JetWeb Twoja strona (jetweb.pl)" są zabronione. Usługa "JetWeb Twoja strona (jetweb.pl)" Klienta, którego działania mogą destabilizować może zostać usunięta wraz ze wszystkimi danymi zamieszczonymi w systemie informatycznym.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2013 r.
 4. JD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.